Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1. Fotografe: Sarah Van Ruyssevelt, met handelsnaam Sarah Van Ruyssevelt Photography, met adres te Staatsbaan 8/4, 3545 Halen en KBO-nummer 0735.462.710, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer, en met de volgende contactgegevens: e-mail photography@sarahvr.be  en gsm nummer 0468 16 40 61.

1.2. De Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografe de Overeenkomst gesloten heeft, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotografe en De Klant.

1.4. Offerte: alle aanbiedingen van Fotografe aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan, ofwel via onze website, via sociale media ofwel via e-mail.

1.5. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotografe geleverd zal worden.

1.6. Product: elk zowel fysiek als digitaal product dat wordt verkocht door Fotografe.

1.7. Wettelijk Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 e.v. WER.

1.8. Wettelijke Garantietermijn: de termijn 2 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan een consument voor indien de geleverde op afstand bestelde Producten gebrekkig zijn, conform artikel 1649bis e.v. BW.

1.9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.

Artikel 2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Fotografe en De Klant, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door De Klant die afwijken van of niet voorkomen
in deze algemene voorwaarden, zijn voor Fotografe slechts bindend indien en voor zover ze door deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod van de Opdracht

3.1. Fotografe doet een aanbod van Opdracht op haar website of in de vorm van een Offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

3.2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de
werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of materiaal. Fotografe zal De Klant
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het geldende aanbod is het aanbod
dat bestaat op het moment dat De Klant het aanvaardt door het invullen van het reservatieformulier.

3.3. Tenzij anders overeengekomen, verliest een persoonlijke Offerte haar geldigheid op de 14de dag na datum van verzending door Fotografe.

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht

4.1. De Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden, doorgaans door invulling van het reservatieformulier. Indien De Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt zodanig dat Fotografe werk verricht in het kader van de Overeenkomst, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.2. Fotografe houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Fotografe onaanvaardbaar
maken.

4.3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden
gewijzigd. Fotografe is in dat geval gerechtigd om de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Wijze van uitvoering

5.1. De Opdrachten worden door Fotografe uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van De Klant.

Fotografe zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met
  de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografe gebruikelijk
werkt. Het betreft een inspanningsverbintenis.

In de studio wordt volledig met daglicht gewerkt, waardoor de resultaten afhankelijk zijn van het weer.

Fotografe zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot. Opdrachtgever maakt de omstandigheden voor Fotografe zo gunstig
mogelijk en treft waar nodig maatregelen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

De Klant wordt gevraagd zijn of haar gsm op stil te zetten tijdens de fotoshoot.

5.2. Het is toegelaten om tijdens de fotosessie enkele “achter de schermen”-foto’s te maken. Gelieve hier echter niet mee te overdrijven. 

Bij het delen van deze foto’s op sociale media, is het verplicht om de studio vermelden met volgende tag:@sarahvrphotography.

5.2. Door Fotografe zal slechts enige nabewerking van bestelde foto’s plaatsvinden om
bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder storende
elementen in de omgeving. Nabewerking hierbuiten is enkel mogelijk na overleg en kan extra kosten met zich meebrengen.

5.3. Fotografe heeft het recht om alles dat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.`

5.4. De Klant keurt na ontvangst van elk onderdeel van de Opdracht de dienst of het product goed, of maakt een voorbehoud indien de dienst niet bevredigend is. Een verloop van 2 weken zonder één van beide wordt als een goedkeuring beschouwd.

Artikel 6. Fotosessies/Levering

6.1. De levering van diensten geschiedt niet eerder dan de betaling van de volledige factuur, tenzij anders overeengekomen. Leveringstermijnen gaan in vanaf betaling door de Klant voor de betreffende dienst of Product.

6.2. De fotosessies in de studio vinden plaats in overleg met Fotografe van dinsdag tot zaterdag, tussen 9 en 16.00 uur in Halen (Staatsbaan 8 bus 4, 3545).

Eventuele avondsessies vinden plaats 1,5 uur voor zonsondergang in Halen of op locatie.

Fotosessies op locatie vinden plaats in overleg met Fotografe van dinsdag tot zaterdag. De uren zijn afhankelijk van de locatie.

6.5. Selecties worden gemaakt via de online galerij of via een bestelafspraak.

Online presentaties van een fotoreportage kennen een geschatte levertijd van 4 weken, waarna De Klant de foto’s kan bekijken via de online galerij. De Klant ontvangt een slideshow met enkele hoogtepunten van de fotosessie.

Op basis van de slideshow heeft De Klant de mogelijkheid om een collectie met een aantal digitale beelden en printkrediet te kiezen.

Bestelafspraken vinden plaats binnen 4 weken na de shoot en worden afgesproken op de dag van de shoot. Deze vinden plaats in de studio te Halen. Tijdens de bestelafspraak ziet u, per fotosessie, de bewerkte bestanden. Hieruit maakt u, uw keuze voor de collectie (of eventuele extra producten).

6.6. Producten worden geleverd tussen de 4 tot 12 weken. Ingeval van een langere levertijd zal Fotografe De Klant op de hoogte stellen.

Leveringen kunnen opgehaald worden in de studio te Halen, of verzonden via B-post. De Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht per e-mail.

6.7. Digitale bestanden worden in hoge kwaliteit en hoge resolutie als JPEG afgeleverd. Hierbij wordt van alle gekochte bestanden gratis de kleine webversie met het logo van Fotografe erop geleverd.

De web-bestanden zijn verscherpt voor op internet, extra verkleind en hebben allemaal het logo van Fotografe als watermerk.

Artikel 7. Ontwerp van een fotoalbum

7.1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotografe ontworpen.

7.2. De Klant heeft de mogelijkheid een selectie te maken uit het gemaakte beeldmateriaal. Dit gebeurt bv. op een bestelafspraak of in de online galerij.

7.3. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 2 weken nadat de fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.

7.4. De Klant krijgt maximaal éénmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp te laten aanbrengen. Dit zijn redelijke aanpassingen in de vorm van het wisselen van foto’s naar foto’s met een ander nummer uit de gemaakte reeks, op de plaats van de voorgaande fotopositie. Grotere wijzigingen, zoals in de opmaak van concepten zijn enkel tegen betaling mogelijk. 

Uiterlijk 2 weken na gevraagde wijzigingen legt Fotografe een nieuw ontwerp voor aan De Klant.

7.5. Fotografe laat fotoalbums niet eerder drukken dan wanneer De Klant het ontwerp en nabewerkingen heeft goedgekeurd.

Artikel 8. Vergoeding

8.1. Fotografe doet een aanbod van Opdracht op haar website of in de vorm van een Offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

8.2. Indien aannemelijk is dat Fotografe redelijkerwijze noodzakelijke hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal Fotografe dit doorberekenen aan De Klant. 

Fotografe is ook steeds gerechtigd van De Klant een voorschot voor bijkomende kosten
te vragen. 

Meer bepaald zijn bijvoorbeeld alle reiskosten voor rekening van De Klant (bv. km-vergoeding).

8.3.  Indien De Klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotografe gerechtigd om een passende schadevergoeding aan te rekenen.

8.4. Daagt een Klant niet op bij een shoot zonder verwittiging, moet het volledige bedrag voor de shoot alsnog betaald worden. 

  Daagt een Klant meer dan vijftien minuten later dan het afgesproken tijdstip op, mag Fotografe de verloren tijd inkorten op de shoot en toch de gehele afgesproken
vergoeding aanrekenen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. 

Bij reservatie betaalt De Klant een niet-retourneerbare session fee. De datum van de fotosessie wordt pas gereserveerd na betaling van deze session fee. Bij annulatie van de sessie wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking, dekking van kosten en schadevergoeding.

De Klant betaalt de session fee ten laatste 3 dagen na invullen van het reservatieformulier.

Het resterende bedrag wordt betaalt bij het kiezen van uw collectie in de webshop of tijdens de bestelafspraak. Dit kan via bancontact, payconiq, contant of per instant overschrijving.

9.2. Alle collecties en extra producten worden op de bestelafspraak, of online via de webshop na keuze uit de online galerij, betaald via een van volgende betalingsmogelijkheden: bancontact, payconinc, contant of per instant overschrijving.

  Wanneer de betaling in orde is, zal De Klant de digitale bestanden ontvangen of kunnen downloaden.

Artikel 10. Verlet en overmacht

10.1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele   verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.

10.2. In geval van ernstige omstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor Fotografe
niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren (bijvoorbeeld: wanneer een newborn sessie is geboekt en Fotografe voor langere periode uitblijft), zal Fotografe indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen, of naar beste vermogen zorgen voor een vervangende fotograaf. In dat geval zal uw voorschot uiteraard ook worden teruggestort.

  Fotografe maakt zo spoedig mogelijk melding van het verlet, behoudens overmacht.

Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant. 

  In geval van ernstige omstandigheden waaronder, doch niet uitsluitend, extreme
weersomstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor De Klant onmogelijk is om
zijn of haar deel van de overeenkomst op de overeengekomen datum uit te voeren, zal
De Klant Fotografe onverwijld op de hoogte stellen en kan niet vaker dan tweemaal in
overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

10.3. Ingeval van andere overmacht waardoor de Opdracht niet te realiseren is, is Fotografe
gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is De Klant gehouden om
Fotografe te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

Fotografe maakt zo spoedig mogelijk melding van het bestaan van de overmacht. Na
ontvangst van deze mededeling heeft De Klant 2 weken de tijd om de Overeenkomst
te ontbinden. Indien De Klant besluit tot ontbinding is deze verplicht om Fotografe te
vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

Fotografe is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan De Klant.

10.4. De in deze overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd overeenkomstig de duur van de gebeurtenis van overmacht.

10.5. Onder ‘overmacht’ wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere werkzaamheden storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de Opdracht onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat De Klant in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de Opdracht en niet kan eisen.

Artikel 11. Annulering en opschorting

11.1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotografe, nadat
De Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van De
Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Over het openstaande
factuurbedrag is dan eveneens een verwijlintrest verschuldigd van 12% op het
factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15%
met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door Fotografe
aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale
schadevergoeding verschuldigd.

11.2. Opschorting dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.

11.3. Indien De Klant een Overeenkomst annuleert die betrekking had op een fotoshoot,
worden volgende vergoedingen aangerekend:

– bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met
alle aangegane kosten. 

– bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met
alle aangegane kosten. 

– bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met
alle aangegane kosten.

11.4. Wenst de Klant een sessie te verzetten naar een andere datum, kan dit mits overleg tot 24 uur op voorhand zonder kosten.

Wordt hierna gevraagd om te verzetten, kan de Fotografe een vergoeding aanrekenen  voor de gederfde winst, die zij zelf kan vaststellen. Ingeval van een cake-smash, waarvoor de taart al besteld zal zijn, zal alvast de kost hiervoor in dat geval voor uw rekening zijn.

11.4. Een dienst die al volledig uitgevoerd is, of digitale Producten die al geleverd zijn, moeten steeds volledig betaald worden. Voor een dienst die gedeeltelijk is uitgevoerd moet ook steeds een vergoeding in verhouding tot de prijs van de volledige dienst worden betaald, en deze kan worden vermeerderd met een schadevergoeding voor annulatie door de Klant in functie van de gederfde winst.

11.5. Fotografe behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de Klant werd voldaan.

11.6. De betalingsverplichting geldt tevens indien De Klant geen gebruik wenst te maken van
de in het kader van de Overeenkomst reeds vervaardigde diensten of producten.

11.7. Ingeval van niet-digitale producten die via de website zijn aangekocht, mag die aankoop wél kosteloos geannuleerd worden na levering, en dit voor 14 dagen na ontvangst en indien De Klant een consument is. (Herroepingsrecht consumenten)

Deze Wettelijke Herroepingstermijn gaat in vanaf De Klant de bevestigingsmail van de
bestelling heeft ontvangen.

Dit geldt echter niet als het gaat om Producten op maat, waaronder afdrukken van
foto’s of gepersonaliseerde fotoproducten, of als het gaat om een bestelling van een dienst die al is uitgevoerd. 

Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor digitale producten die al geleverd zijn (zoals digitale fotobestanden) of voor een shoot die al begonnen is.

11.8. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Fotografe via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen
van zijn of haar beslissing de overeenkomst te herroepen.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet De Klant die mededeling verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

11.9.  De Klant moet de Producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14
kalenderdagen na de dag waarop de beslissing om de overeenkomst te herroepen is
meegedeeld, terugzenden naar Fotografe. De Klant is op tijd als de goederen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken worden teruggestuurd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De
Klant. 

11.10. Indien De Klant de overeenkomst herroept, zal Fotografe alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Fotografe wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat De Klant heeft
aangetoond dat de goederen werden teruggezonden.

11.11. Fotografe betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In ieder geval zullen aan De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht

Artikel 12. Klachten

12.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur
dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden
voorgelegd aan Fotografe. Dit kan via mail op het e-mailadres [photography@sarahvr.be]. Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

  Een bezwaar kan ook steeds gericht worden de consumentenombudsdienst, via deze
link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

12.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking
tot het fotografisch werk van Fotografe, indien niet anders overeengekomen.

13.2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het
kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotografe.

13.3. Tenzij anders overeengekomen, houdt Fotografe zich het recht voor de werken te
gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet
uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in
drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

13.4. De Klant heeft de toestemming om de geleverde Producten te gebruiken en de foto’s
voor de vooraf afgesproken doeleinden. Meer bepaald geldt deze licentie slechts voor
de in het kader van die doeleinden uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze,
-vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van drie jaar. Bij iedere publicatie wordt de naam van Fotografe vermeld. 

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s of ander beeldmateriaal door derden.

De Klant mag de geleverde foto’s ook steeds delen of verspreiden via het internet op
niet-commerciële wijze, zolang deze foto’s voorzien zijn de volgende tags:

    • Facebook: @sarahvrphotography
    • Instagram: @sarahvrphotography 

13.5. Het is De Klant niet toegestaan de foto’s te verveelvoudigen, of ze op een andere manier dan in het vorige lid publiek te maken buiten de huiselijke kring. 

  De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële
doeleinden te gebruiken of te verhandelen.

De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan
derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

  Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld: niet bijsnijden, zwart-wit maken, filters plaatsen,…

13.5. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte
opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. 

13.4. Elk gebruik van een werk van Fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd
als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografe, waarop gerechtelijke stappen
kunnen worden ondernomen.

13.5. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotografe, rekent
deze tweemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval aan, ter
vergoeding van de geleden schade.

  Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotografe.

13.6. Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende regeling rond de
auteursrechten overeenkomen.

Artikel 14. Portretrecht

14.1. Fotografe houdt zich het recht voor de foto’s waarop De Klant herkenbaar in beeld staat te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk. 

14.2. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

14.3. Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring van portretten moet voorafgaand aan de Overeenkomst bij Fotografe schriftelijk bekend worden gemaakt, waarop Fotografe hier rekening mee houdt.

Artikel 15. Klantgevevens, privacy en geheimhouding

15.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

15.5. Fotografe en De Klant verbinden zich ten opzichte van elkaar om alle informatie en
gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van (de uitvoering van) de
Overeenkomst geheim te houden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en
nadien. Dit geldt ook voor niet actief verstrekte informatie, zoals bedrijfsgeheimen.

 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak één van de Partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie
aan derden te verstrekken.

  Schending van dit lid geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 300 EURO, onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet de gehele schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Fotografe is niet aansprakelijk voor materiële noch lichamelijke schade ontstaan bij De Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotografe of diens vertegenwoordigers.

16.2. Fotografe is niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. 

16.2. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door Fotografe geleverd zijn.

16.3. De aansprakelijkheid van Fotografe is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

16.4. De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Fotografe of haar aangestelde.

Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

17.1. Fotografe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotografe aan De Klant medegedeeld.

17.3. Indien De Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

18.2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

18.2. Op de rechtsverhoudingen tussen Fotografe en De Klant is het Belgisch recht van
toepassing.

18.3. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de Overeenkomsten dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Limburg.

Laatst gewijzigd op [1-11-2022].

Required plugin "Meks Easy Photo Feed Widget" is required. Please install the plugin here. or read more detailed instruction about How to setup the plugin here